Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania.

I Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

II Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim
  i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Humelt, tel. 62 76 34 037.

III Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.

IV Rodzaj zamówienia: usługi.

V Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
w wymiarze 40 godzin miesięcznie (1 dziecko ze względu na miejsce zamieszkania) od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. w miejscu zamieszkania położonym w Gminie Lisków. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

VII Kryterium wyboru oferty: cena

VIII Termin realizacji zamówienia: styczeń 2019 r.  –  grudzień 2019 r.

IX Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. a)  szpitalu psychiatrycznym;
 2. b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. c)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. d)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
 5. e)  zakładzie rehabilitacji;
 6. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 7. 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 8. 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 11. 8. Obywatelstwo polskie.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia kart pracy i potwierdzeń wykonania usług.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

X Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Lisków
  (kod 62-850).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w punkcie IX ust. 1 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX ust. 2 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, oraz potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w punkcie IX ust. 3 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej (załączonej do niniejszego zapytania ofertowego), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

XI  Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas
  w domu świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej
  w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione
  w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 XII Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56  62-850 Lisków
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 13:00, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską, n i e   d o p u s z c z a się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Lisków w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2019 r. (1 osoba)".
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

XIII Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoby do kontaktu: Bożena Humelt oraz Maria Nowakowska tel. kontaktowy 62 76 34 037 .

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

(-)  Bożena Humelt

Na zbliżające się Święta,
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok 2019,
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń

  Życzą Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie 

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 28.12.2018 r. do godz. 14 00 . O terminie  złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej            w Liskowie

/-/ Bożena Humelt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu ich zamieszkania.

I Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

II Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim
  i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia – nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Humelt, tel. 62 76 34 037.

III Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu jej zamieszkania.

IV Rodzaj zamówienia: usługi.

V Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi
w wymiarze 40 godzin miesięcznie (1 dziecko ze względu na miejsce zamieszkania) od września 2018 r. do grudnia 2018 r. w miejscu zamieszkania położonym w Gminie Lisków. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy
z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

VII Kryterium wyboru oferty: cena

VIII Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018 r. – grudzień 2018 r.

IX Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.):

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, logopedy, oligofrenopedagoga.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 1. a)  szpitalu psychiatrycznym;
 2. b)  jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. c)  placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
 4. d)  ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym;
 5. e)  zakładzie rehabilitacji;
 6. 3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.
 7. 4. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 8. 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 10. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 11. 8. Obywatelstwo polskie.

Wykonawca specjalistycznych usług opiekuńczych będzie zobowiązany do prowadzenia kart pracy i potwierdzeń wykonania usług.

Wykonawca przy realizacji zamówienia jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym; wykonywania usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, ustawy o ochronie danych osobowych.

X Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania z uwzględnieniem kosztów dojazdu do miejscowości znajdującej się na terenie Gminy Lisków
  (kod 62-850).
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
  o którym mowa w punkcie IX ust. 1 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX ust. 2 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem).
 5. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług, oraz potwierdzenie doświadczenia o którym mowa w punkcie IX ust. 3 (kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania oraz, że zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej (załączonej do niniejszego zapytania ofertowego), w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

XI  Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas
  w domu świadczeniobiorcy, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej
  w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione
  w cenach jednostkowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 9. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 XII Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56       62-850 Lisków
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00, osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską, n i e       d o p u s z c z a się składania ofert w postaci elektronicznej.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.
 4. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
  w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Lisków w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. (1 osoba)".
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferty, które wpłyną niekompletne nie będą rozpatrywane.

XIII Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoby do kontaktu: Bożena Humelt oraz Maria Nowakowska tel. kontaktowy 62 76 34 037 .

Załączniki:

 1. Formularz - OFERTA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
 2. Klauzula informacyjna

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Liskowie

(-) Bożena Humelt

Obiady dwudaniowe dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Liskowie, Szkoły Podstawowej w Ciepielewie, Szkoły Podstawowej w Strzałkowie, Szkoły Podstawowej w Zakrzynie objętych dożywianiem z terenu Gminy Lisków.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dwudaniowych w ilościach nieprzekraczających potrzeby Zamawiającego
 2. Dla obiadów, wymienionego powyżej stosuje się wymagania ilościowe określone odpowiednio:

Lp.

Rodzaj dania

Jednostka miary

Ilość

1

Zupa z makaronem, ryżem, warzywami itp.

ml.

300

2

Ryż, ziemniaki, kasza, kluski

g

150

3

Mięso, ryby, kiełbasa, drób

g

100

 

4

Surówki, przystawki

g

150

Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dn. 24.08.2018 r. do godz. 15 00 . O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Sposób składania ofert:

Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków.

Szczegółowe informację można uzyskać pod numerem telefonu 62/7634037 (GOPS).

Bożena Humelt

Od 1 lipca 2018r. rusza program „Dobry start”. O jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni na dziecko lub osobę uczącą się w szkole (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych) do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia...

W dniu 28 czerwca 2018r. w Jarocinie odbyły się Targi Pomocy Społecznej, w których wzięli udział pracownicy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie oraz Biblioteki Publicznej w Liskowie oraz przedstawiciel Posterunku Policji w Liskowie: Pani Bożena Humelt, Agata Rutka, Danuta Przybylska oraz sierż. szt. Michał Wypych. Targi te odbyły się na mocy porozumienia o współpracy........

W dniu 29 czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy razem z grupą 18 przedstawicieli Fundacji „Joni &  Friends”, którzy przylecieli specjalnie z USA, akcję WÓZKI DLA POLSKI.  Joni and Fiends wspólnie z wolontariuszami z Gminy Lisków rozdali ponad 35 wózków, kul i chodzików osobom potrzebującym....

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby ubiegające się o Kartę mogą składać jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym mogą zaznaczać czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie. Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.

28 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Liskowie odbyło się Spotkanie Wielkanocne, którego organizatorami byli Wójt Gminy Lisków Pani Maria Krawiec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Liskowie. Wśród gości byli: Wójt Gminy Lisków Pani Maria Krawiec, Przewodniczący Rady Gminy w Liskowie Pan Aleksander Tomalak, Sekretarz Gminy w Liskowie Pani Katarzyna Włodarczyk, Proboszcz Parafii w Liskowie ks. Andrzej Antoni Klimek, Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej "Swoboda" Pan Karol Matczak, radni, sołtysi Gminy Lisków oraz podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie wspólnie z Fundacją Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu zaprasza mieszkańców Gminy Lisków do udziału w akcji pod hasłem "Wymiana ciepła".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Liskowie poszukuje domu lub mieszkania do wynajęcia z terenów  Gmin: Lisków, Koźminek, Ceków Kolonia, Szczytniki, Goszczanów, Kawęczyn i Malanów  dla rodziny z dwójką dzieci.   Osoby zainteresowane wynajmem prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie Panią Bożeną Humelt pod numerem telefonu  62 7634037.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Sprawa pilna  !!!

Kierownik GOPS