Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Cele i zadania ośrodka

W ramach zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 ze zmianami) OPS wykonuje:

1) Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

 • opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 • sporządzenie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 • udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz odzieży osobom tego pozbawionym;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych: na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dachu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ; w formie biletu kredytowego;
 • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
  dożywianie dzieci;
 • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 • utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.


2) Zadania własne gminy, do których należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 • przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 • prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 • podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.3) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
  opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 • organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 • prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4) Zadania wynikające z innych ustaw.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje również zadania zlecone przez Gminę Lisków tj.

 • Fundusz Alimentacyjny
 • Świadczenia rodzinne
 • Stypendia socjalne
 • Decyzje dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.