Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku wnioskodawca ponosi opłatę za domówienie drugiego rodzaju Karty Dużej Rodziny, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przez 1 stycznia 2018 r. Zwolnienie z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a ustawy o Karcie Dużej Rodziny, czyli możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, jeśli o Kartę tradycyjną zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.

Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że co do zasady Karta przyznawana jest bezpłatnie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy wniosek dotyczy np. przyznania Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był już jej posiadaczem (przedłużenie ważności Karty, zmiana danych na Karcie), nie jest istotne, czy poprzednia Karta była w jednej, czy w obu formach – wnioskując o nową Kartę wnioskodawca nie jest związany tym, jaką formę miała jego poprzednia Karta – nie ponosi zatem opłaty za taki wniosek. W przypadku wnioskowania o duplikat Karty, wnioskodawca ponosi jedynie opłatę za duplikat – może zamówić go w obu formach, niezależnie, czy utracona Karta była tylko w formie tradycyjnej, czy także w elektronicznej.

Opłatę za domówienie drugiej formy Karty wnioskodawca ponosi zatem JEDYNIE
w sytuacji, gdy posiada ważną Kartę i chce do tej posiadanej Karty domówić jej drugą formę. Opłaty tej nie ponosi się, jeśli w wyniku rozpatrzenia wniosku przyznawana jest Karta z nowym numerem (z wyjątkiem duplikatu, ale wówczas ponosi się jedynie opłatę za duplikat).

Przyznanie drugiej formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji) za każdą domówioną Kartę.

Przykład:

Wnioskodawca chce przedłużyć ważność Karty dziecku, które uczy się w szkole oraz chce Karty elektroniczne dla całej rodziny (dwoje rodziców i troje dzieci, w tym dziecko, dla którego będzie wydawana nowa KDR). Wnioskodawca zaznacza na wniosku dla czterech osób rodzaj wniosku „wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty”, a dla jednej „wnoszę
o przyznanie nowej Karty Dużej Rodziny dla członka rodziny wielodzietnej, który był wcześniej jej posiadaczem”, zaznaczając obie formy Karty. Wnosi opłatę za cztery domówienia Kart, czyli 36 zł 84 gr. Za przedłużenie ważności Karty nie wnosi żadnej opłaty, niezależnie od tego, jaką formę Karty miało wcześniej to dziecko.