Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu
  • Data dodania: 03.06.2013

W 2013 roku wartość projektu wyniosła 79463,08zł, w tym wkład własny Gminy wyniósł 9322,48zł, łączna kwota projektu wyniosła 88785,56zł.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym w 2013 roku jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna dla 8 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia GOPS w Liskowie.

Do realizacji celu głównego przyczynią się następujące cele szczegółowe:

  • zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez nabycie umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
  • zwiększenie/zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
  • wzmocnienie beneficjentów poprzez pracę socjalną i wsparcie dochodowe.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W tym roku do projektu zakwalifikowano 4 kobiet oraz 4 mężczyzn, są to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, jedna osoba jest rolnikiem, płatnikiem KRUS. Wśród tej grupy jest jedna osoba niepełnosprawna.

Rekrutacja grupy docelowej odbyła się na podstawie analizy teczek klientów prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz rozmów bezpośrednich. O zakwalifikowaniu uczestników projektu zadecydował koordynator projektu.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których wykorzystywane są narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym.

Beneficjenci mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy. W ramach integracji społecznej zorganizowano wycieczkę dla beneficjentów wraz z otoczeniem do Wrocławia. W wyjeździe uczestniczyli również pracownicy GOPS- osoby zaangażowane w realizację projektu systemowego.