Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu
  • Data dodania: 30.10.2012

W 2012 roku wartość projektu wyniosła 82400,85zł, w tym wkład własny Gminy wyniósł 9667,14zł, łączna kwota projektu wyniosła 92067,99zł.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym w 2012 roku jest aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna dla 10 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia GOPS w Liskowie.

Do realizacji celu głównego przyczynią się następujące cele szczegółowe:

  • zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez nabycie umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
  • zwiększenie/zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
  • wzmocnienie beneficjentów poprzez pracę socjalną i wsparcie dochodowe.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W tym roku do projektu zakwalifikowano 6 kobiet oraz 4 mężczyzn, są to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, jedna osoba jest rolnikiem, płatnikiem KRUS. Wśród tej grupy jest jedna osoba niepełnosprawna.

Rekrutacja grupy docelowej odbyła się na podstawie analizy teczek klientów prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz rozmów bezpośrednich. O zakwalifikowaniu uczestników projektu zadecydował koordynator projektu.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których wykorzystywane są narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Każdy z uczestników miał możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym.

Beneficjenci mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs prawa jazdy, 5 uczestników skorzysta z tej formy wsparcia. Jedna z uczestniczek zostanie przeszkolona w zakresie kucharz – pomoc kuchenna. Trzy Panie będą uczestniczyć w kursie Fryzjerstwa. Dla jednej osoby zorganizujemy kurs Obsługa Wózków Widłowych z obsługą programu magazynowego Subiekt. W ramach integracji społecznej zorganizowano wycieczkę dla beneficjentów wraz z otoczeniem do Torunia. W wyjeździe uczestniczyli również pracownicy GOPS- osoby zaangażowane w realizację projektu systemowego. W trakcie pobytu w Toruniu zwiedziliśmy: Dziedziniec, Planetarium, Dom Mikołaja Kopernika, a także pomnik Mikołaja Kopernika

W drodze powrotnej odwiedziliśmy piękną miejscowość- Ciechocinek. Zwiedziliśmy m.in.:Tężnie w Ciechocinku a także słynną fontannę w kształcie Grzybka.