Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

W roku 2011 na realizację projektu udało nam się pozyskać środki z Unii Europejskiej w kwocie 67.569,12zł, natomiast wkład własny Gminy to 7.927,12zł, łączna kwota projektu wyniosła 75.496,43zł.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym w 2011 roku jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z OPS.

Do realizacji celu głównego przyczynią się następujące cele szczegółowe:

  • zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
  • zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez nabycie umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
  • zwiększenie/zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
  • wzmocnienie beneficjentów poprzez pracę socjalną i wsparcie dochodowe.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W tym roku do projektu zakwalifikowano 3 kobiety oraz 4 mężczyzn, są to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, wśród tej grupy była jedna osoba niepełnosprawna. Rekrutacja grupy docelowej odbyła się na podstawie analizy teczek klientów prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz rozmów bezpośrednich, a także konsultacji z PUP Kalisz. O zakwalifikowaniu uczestników projektu zadecydował koordynator projektu.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których wykorzystywane są narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Każdy uczestnik miał możliwość skorzystania z konsultacji z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem, a także miał możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. Dużym zainteresowaniem cieszy się kurs obsługi koparko – ładowarki, czterech mężczyzn skorzysta z tej formy wsparcia. Dwie Panie niebawem wyruszą na Polskie drogi , dzięki kwalifikacjom które zdobędą podczas kursu prawa jazdy kat. B. Jedna z uczestniczek zostanie przeszkolona w zakresie kucharz – pomoc kuchenna. Dla każdego uczestnika przewidziano kurs obsługi internetu, który w dzisiejszych czasach jest niezbędny.