Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

W 2010 roku wartość projektu wyniosła 81.844,31zł, w tym wkład własny Gminy wyniósł 8.593,65zł.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym w 2010 roku jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób korzystających z OPS.

Do realizacji celu głównego przyczynią się następujące cele szczegółowe:

  • zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu,
  • zwiększenie aktywności zawodowej beneficjentów poprzez nabycie umiejętności w zakresie aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
  • zwiększenie/zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych,
  • zwiększenie skuteczności pracy socjalnej w Ośrodku.

UCZESTNICY PROJEKTU:

W tym roku do projektu zakwalifikowano 5 kobiet oraz 3 mężczyzn, są to osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, osoby poszukujące pracy, a także nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi. Rekrutacja grupy docelowej odbyła się na podstawie analizy teczek klientów prowadzonych przez pracowników socjalnych oraz rozmów bezpośrednich. O zakwalifikowaniu uczestników projektu zadecydował kierownik GOPS-u.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których wykorzystywane są narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Każdy z uczestników miał możliwość spotkać się z psychologiem oraz skorzystać z porad prawnika. Uczestnicy wzięli udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.