Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Wartość projektu w 2009 roku wynosi 60.001,18 złotych, w tym 6.300,12 złotych wynosi wkład własny.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu „Dobra Droga" jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepozostających w zatrudnieniu będących klientami pomocy społecznej.

Możliwość osiągnięcia celu głównego warunkowana jest następującymi celami szczegółowymi:

  • zwiększenie motywacji do działania wiara we własne siły;
  • zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy,
  • doskonalenie umiejętności zawodowych.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Projekt „Dobra Droga" skierowany jest do 6 nieaktywnych zawodowo klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie w wieku produkcyjnym, zameldowanych na terenie gminy Lisków. Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez pracowników socjalnych spośród niepracujących osób w wieku produkcyjnym i rodzin z problemem bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, ich poziomu wykształcenia, źródła dochodu, przyczyn bierności zawodowej i społecznej.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Z uczestnikami projektu zostały zawarte kontrakty socjalne, w ramach których wykorzystywane są narzędzia aktywnej integracji z grup zawodowych, edukacyjnych, medycznych i społecznych.

Każdy z uczestników skorzysta z indywidualnych konsultacji z psychologiem – „Trening umiejętności psychospołecznych” oraz z doradcą zawodowym „Trening umiejętności aktywnego poszukiwania pracy”.