Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie" w gminie Lisków.

Zgodnie z zawartą umową nr UWA/000361/15/D z dnia 30 listopada 2009 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie Lisków na realizację programu środki pieniężne w wysokości 20.930,50 złotych.

Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w całości tj.

 1. 6.534,40zł – na pomoc dla uczniów szkół podstawowych,
 2. 6.534,40zł – na pomoc dla uczniów gimnazjów,
 3. 7.351,20zł – na pomoc przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłat za naukę,
 4. 510,50zł – na obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu.

Z programu skorzystało 11 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lisków, w tym 4 uczniów uczęszczało do szkoły podstawowej, 4 uczniów do gimnazjum, natomiast 3 uczniów kontynuowało naukę w szkole ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego.

Udzielona pomoc osobom niepełnosprawnym z terenu gminy Lisków w ramach programu "UCZEŃ NA WSI" – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" spowoduje zmniejszenie zaniedbań edukacyjnych i izolacji społecznej wśród dzieci niepełnosprawnych.

Realizowane w ramach programu cele dadzą pozytywne efekty w przyszłości poprzez ułatwienie zajęcia przez osoby niepełnosprawne pozycji w życiu społecznym i zawodowym oraz spowodują wypracowanie wśród tych osób większej samodzielności w funkcjonowaniu w środowisku.

Przyznane dofinansowanie do nauki przeznaczane było przede wszystkim przez osoby zainteresowane na zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę i udział w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych co w znaczny sposób poprawiło warunki uczenia i kształcenia się uczniów niepełnosprawnych, umożliwiło zwiększenie możliwości poszerzenia posiadanej wiedzy, przyczyniło się do likwidacji barier komunikacyjnych, szczególnie zauważalnych wśród dzieci pochodzących z terenów wiejskich.

Realizowany program spotkał się z zainteresowaniem oraz pozytywnym przyjęciem i akceptacją wśród rodzin mających dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie informuje, że dnia 30 listopada 2009r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy Lisków Panią Marią Krawiec a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na realizację pilotażowego programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. Na realizację programu PFRON przeznaczył środki finansowe w łącznej wysokości 20.930,50 zł.

Realizacja programu „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” odbywać się będzie w okresie od 01.09.2009 r. do dnia 31.07.2010r.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi. Przyznane środki finansowe zostaną przeznaczone na pomoc dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przyznana pomoc finansowa w ramach programu może obejmować następujące koszty:

 1. Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę.
 2. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej. W ramach tej kategorii nie można uznać kosztów wizyt lekarskich oraz kosztów turnusów rehabilitacyjnych.
 3. Koszty związane z dostępem do Internetu. W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.
 4. Kursy doszkalające w zakresie programu nauczania.
 5. Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych.

Jednostką organizacyjną wyznaczoną do realizacji programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie.Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
realizuje program "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie"

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA 2009 r.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi i zamieszkującymi tereny wiejskie.

Z dofinansowania kosztów nauki w ramach programu mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 2. pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
 3. posiadają stałe zameldowanie na terenie gminy Lisków,
 4. posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. 
  Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.);, tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu obejmuje następujące koszty:

 1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,

  przedmiotami takimi w szczególności są: podręczniki, słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, itp.; artykuły szkolne (np. zeszyty, bruliony, bloki, dzienniczki ucznia, farby, kredki, kleje, teczki, segregatory, okładki, wycinanki, malowanki, brystole, bibuły, plasteliny, gumki, temperówki, naklejki, linijki, nożyczki itp.); artykuły piśmienne (np. atramenty, tusze, mazaki, markery, długopisy, pióra, korektory, ołówki itp.); tornister szkolny, plecak, piórnik, kostium gimnastyczny, itp.; komputerowe programy edukacyjne, multimedialne kursy językowe, kasety wideo, płyty DVD, itp.

 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),

  Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego.

 4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:

 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscowością, w której jest zameldowany na pobyt stały),
 3. dojazdów do szkoły.

Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:

 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4.000,00 zł w ciągu jednego roku szkolnego.

 

Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny
lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18-tu jego rodzic lub opiekun prawny)
może złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie przy ulicy Ks. W. Blizińskiego 56
w godzinach od 7.30. do 15.30.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-62) 763 40 37

 

Formularze wniosków dostępne są
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie