Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liskowie
Zwiększ czcionkę
Zmiana kontrastu

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Warunki udzielania stypendium szkolnego:

 1. Uczeń musi na stałe zamieszkiwać na terenie Gminy Lisków,
 2. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
  - 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, wielodzietność, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie faktur potwierdzających dokonanie zakupu: pomocy szkolnych, książek, przyborów szkolnych, stroju sportowego, opiewających na kwotę nie mniejszą niż kwota przyznanego stypendium.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego można składać w terminie od 01 do 15 września w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 1. rodzic ucznia (w przypadku gdy dziecko jest niepełnoletnie)
 2. pełnoletni uczeń

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
 2. Kserokopia ostatniego nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wysokości hektarów przeliczeniowych
 3. Zaświadczenie o innych dochodach (np. kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, odcinka od renty, emerytury)
 4. Zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – z Urzędu Skarbowego
 5. Oświadczenie o innych dochodach (np. praca dorywcza, praca za granicą).

Wypłata stypendium może odbywać się, jeżeli przez cały okres szkolny istnieje do niego prawo, tzn. nie ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium.

Uczeń traci prawo do stypendium, jeżeli:

 • dochód w rodzinie przekroczy kryterium dochodowe,
 • uczeń przerwie naukę lub zostanie skreślony z listy uczniów,
 • uczeń otrzyma inne stypendium o charakterze socjalnym,
 • uczeń zmieni miejsce zamieszkania – poza obszar gminy, która przyznała stypendium szkolne.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych przesłanek rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania pomocy materialnej.